Čo vlastne je občianske združenie European Auxiliari Police Association a jeho ciele

Cieľom činnosti združenia je iniciovať, koordinovať a uskutočňovať aktivity, zamerané na:

  • prevenciu kriminality na území Slovenskej republiky
  • podporu vzdelávania, propagácie, odbornej prípravy, oboznamovania sa s poznatkami a skúsenosťami subjektov pôsobiacich na území Slovenskej republiky ako aj v zahraničí v oblasti verejného poriadku, bezpečnosti cestnej premávky, požiarnej bezpečnosti a pomoci pri živelných pohromách a udalostiach
  • pomoc obetiam, poškodeným trestnými činmi a ich blízkym osobám
  • prevencia držania a užívania návykových látok a prekurzorov.

European Auxiliari Police Association vo svete i v Európe zvyčajne predstavuje policajné rezervy na čiastočný úväzok. V niektorých prípadoch ide o ozbrojené a v niektorých prípadoch o neozbrojené zložky. Môže ísť o neplatených dobrovoľníkov, alebo platených členov policajnej zložky, ku ktorej patria. Vo väčšine štátov majú členovia Auxiliary Police Association právo aj zatýkať za zločiny, ktoré sa stanú počas ich prítomnosti.
Auxiliary Police Association funguje v: Kanade, Hong Kongu (od 1914), Maďarsku (od 1989), Indii (od 1962), Indonesii (od 1992), Izraely, Malajzii, Mexico City, Singapúre (od 2004), Srí Lanke (od 2006), Švédsku (od 1986), Spojených štátoch (Florida, Arlington County,VA, Portsmouth, VA, Eastchester, New York, New York City, Nassau County, Long Island, New York, Hazlet Township, New Jersey, Old Bridge, New Jersey, Sayreville, New Jersey, Metuchen, New Jersey)
Z histórie stojí za zmienku ešte Írsko, kde istá forma Auxiliary police Association (Rouyal Ulster Constabulary) existovala už od roku 1922.

Poslaním European Auxiliari Police Association je na Slovensku aj v iných štátoch Európy pomoc štátnym orgánom, samosprávnym orgánom, osobitne obciam, bezpečnostným zložkám, zložkám záchranného systému a iným organizáciám, inštitúciám a združeniam pri plnení ich úloh na úseku ochrany verejného poriadku a pri krízových situáciách.
Občianske združenie sa chce zasadzovať za zvyšovanie tolerancie a porozumenia v spoločnosti, znižovať sociálne napätie.
Občianske združenie je organizáciou, nezávislou od politických strán a nevyvíja žiadnu priamu politickú činnosť a neposkytuje podporu politickým stranám.
Činnosť občianskeho združenia je založená na dobrovoľnej práci v prospech spoločenských potrieb a nie je zameraná na tvorbu zisku. Získané zdroje používa výlučne na plnenie svojho poslania.

Veríme, že myšlienka dobrovoľnej činnosti v prospech nás všetkých si nájde svoje miesto nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe.

Veríme, že čestnosť a spravodlivosť sú stále vo väčšine.